TOUR SCHEDULE

NYC                1/17 - 20 

DC                   1/21-23 

Boston            1/24 - 25

Chicago          1/26-27

Dallas             1/28-29 

Houston          1/30 - 31